Obsługa klientów indywidualnych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2016 roku Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizował strategię wzrostu w segmencie klienta detalicznego obejmującym obsługę klientów indywidualnych oraz mikro i małych firm.

Łączna wartość nowych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne w 2016 roku przekroczyła 14,5 mld zł i była o 4,3% wyższa w porównaniu do 2015 roku. 

Wartość depozytów klientów indywidualnych oraz mikro i małych firm złożonych w Banku wzrosła o 7,4 mld zł w okresie ostatnich 12 miesięcy, co przełożyło się na wzrost salda depozytów detalicznych ogółem o 10,7% w porównaniu do 2015 roku.

Bank Pekao S.A. jest jednym z liderów bankowości elektronicznej w Polsce. W ramach bankowości elektronicznej Bank oferuje klientom pełny wachlarz rozwiązań takich jak: serwis internetowy i mobilny, aplikację mobilną na telefony i tablety oraz płatności mobilne PeoPay.

Dzięki aplikacji PeoPay klienci Banku mają możliwość dokonywania szybkich przelewów pomiędzy użytkownikami aplikacji, realizacji płatności bezgotówkowych w terminalach POS (425 tys. terminali w kraju i blisko 4 miliony na świecie) oraz płacenia za zakupy w internecie (w większości sklepów internetowych w kraju i w 250 tys. sklepów internetowych za granicą oznaczonych logo Masterpass). W marcu 2016 roku, Bank Pekao S.A. jako pierwszy na świecie, umożliwił dokonywanie płatności zbliżeniowych w technologii HCE aplikacją PeoPay użytkownikom telefonów z systemem Windows 10 Mobile. W październiku 2016 roku Bank jako pierwszy w kraju, umożliwił dokonywanie płatności telefonem w wybranych urzędach administracji publicznej w Polsce, dzięki czemu klienci zapłacą znacznie szybciej i wygodniej za wydanie m.in. prawa jazdy czy rejestrację pojazdu bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Ponadto system płatności mobilnych PeoPay wzbogacił się o udogodnienia takie jak możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych w trybie off-line (bez konieczności połączenia z internetem) oraz możliwość doładowań telefonów komórkowych na kartę prepaid.

Kolejnym innowacyjnym produktem na polskim rynku oferowanym przez Bank Pekao S.A. jest Elektroniczna Legitymacja Studencka, która łączy w sobie funkcjonalności legitymacji studenckiej z funkcją karty płatniczej oraz z możliwością dołączenia kolejnych usług takich jak karta biblioteczna czy bilet komunikacji miejskiej. W 2016 roku Bank wydał Elektroniczne Legitymacje Studenckie z funkcją karty płatniczej w kolejnych pięciu polskich uczelniach.

W ramach realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus, Bank Pekao S.A. jako jeden z pierwszych banków w Polsce wdrożył możliwość składania wniosków elektronicznie w bankowości internetowej Pekao24. Przygotowana została również strona internetowa dotycząca rządowego Programu Rodzina 500 plus oraz dedykowana oferta dla całej rodziny.

Produkty kredytowe

Bank Pekao S.A. oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę produktów kredytowych, w tym przede wszystkim złotowe kredyty hipoteczne oraz kredyty konsumpcyjne Pożyczka Ekspresowa. W 2016 roku Bank konsekwentnie realizował strategię umacniania pozycji na rynku finansowania zakupu nieruchomości oraz finansowania zakupu dóbr konsumpcyjnych.

Kredyty hipoteczne

W 2016 roku Bank utrzymał silną pozycję w obszarze kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę 6,9 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 9,3% r/r i zapewniło udział rynkowy na poziomie około 18% na koniec 2016 roku.

Bank zajmuje również wiodącą pozycję w udzielaniu kredytów mieszkaniowych w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych" wspierającego osoby w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Bank prowadził również akcje promocyjne kredytów hipotecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, w tym kampanie reklamowe w internecie i wewnętrznych kanałach komunikacji oraz regularnie uczestniczył w targach mieszkaniowych organizowanych w całym kraju.

Pożyczki gotówkowe

Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w 2016 roku wyniosła 7,7 mld zł co stanowi wzrost o 18,3% w porównaniu do 2015 roku. Portfel pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych wzrósł w 2016 roku o 13,6%.

W 2016 roku Bank kontynuował działania mające na celu zapewnienie klientom przejrzystej oferty Pożyczki Ekspresowej koncentrując się na umacnianiu relacji z klientami, m.in. poprzez przygotowanie indywidualnych ofert kredytowych z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz kanałów elektronicznych takich jak strona internetowa dedykowana pożyczce gotówkowej, system Pekao24 oraz aplikacja mobilna.

W ramach procesu kredytowego „na klik" Bank oferował również klientom szybki i w pełni automatyczny proces udzielania pożyczki gotówkowej w serwisie internetowym oraz w aplikacjach mobilnych zarówno na telefon jak i tablet. W ofercie „Klik Gotówka" wypłata pożyczki następuje automatycznie po zatwierdzeniu umowy w systemie Pekao24.

Bank prowadził także kampanię reklamową Pożyczki Ekspresowej w głównych stacjach telewizyjnych o największym zasięgu i kanałach tematycznych oraz na wielu portalach internetowych m.in. YouTubei Facebook.

Karty płatnicze

W 2016 roku Bank koncentrował się na promocji najnowszych produktów kartowych wprowadzonych do oferty w 2015 roku. Karta debetowa wielowalutowa i karta kredytowa Flexia stały się wiodącymi produktami kartowymi wybieranymi przez klientów Banku.

Karta debetowa wielowalutowa to jeden z najbardziej innowacyjnych produktów na rynku, umożliwiający realizację transakcji zarówno w PLN jak i wybranych walutach obcych bez przewalutowania, dzięki powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi. Karta debetowa wielowalutowa Banku używana jest za granicą najczęściej do transakcji w EUR realizowanych w krajach Unii Europejskiej. W 2016 roku Bank prowadził akcje promocyjne karty debetowej wielowalutowej na popularnych portalach internetowych, a także poprzez zamieszczanie w prasie cyklicznych publikacji „Pieniądze na wakacje", w których omawiane były kwestie związane z efektywnym zarządzaniem pieniędzmi podczas podróży.

Karta kredytowa Flexia to nowatorskie rozwiązanie, które łączy w sobie zalety karty kredytowej z możliwością rozłożenia płatności za zakupy na raty. Rosnący udział kart Flexia w ogólnej liczbie wydanych kart kredytowych świadczy o tym, że karta ta spełnia oczekiwania klientów w zakresie finansowania wydatków oraz taniego i prostego dostępu do dodatkowych środków.

W ramach promocji kart płatniczych prowadzone były kampanie marketingowe głównie w internecie i radiu. Karty płatnicze Banku promowane były także przez blogerów, którzy korzystali z nich podczas zakupów czy wyjazdów zagranicznych i zamieszczali opinie na swoich stronach internetowych.

Bank oferuje klientom możliwość wyboru dowolnej grafiki na karcie płatniczej z katalogu zawierającego propozycję 72 różnych grafik. Ponad połowa nowo wydanych kart debetowych to karty z wizerunkiem wybranym z katalogu.

Skuteczność działań Banku potwierdza rosnąca liczba kart płatniczych w obiegu, wyższa o 224,6 tys. (6,6%) w porównaniu do końca 2015 roku, w tym liczba kart kredytowych rosnąca o 64,9 tys. sztuk (11,8%).

Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne
 
Dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych Banku w ciągu 12 miesięcy depozyty osób fizycznych wzrosły o 11,0% w porównaniu do końca 2015 roku.

Ważnym wsparciem dla wzrostu wolumenu oszczędności okazały się regularne wpływy na rachunki klientów detalicznych Banku, jak również lokaty terminowe w kanałach elektronicznych i lokaty negocjowane złotowe. Ponadto zwiększyły się wolumeny na rachunkach oszczędnościowych Mój Skarb dedykowanych dla dzieci.

Bank kontynuował aktywne działania zwiększające wśród klientów wiedzę o idei systematycznego oszczędzania w programach emerytalnych. Koncentracja takich działań na wybranych grupach klientów przełożyła się bezpośrednio na dalszy wzrost liczby nowo otwieranych rachunków IKE oraz IKZE oraz zwiększenie poziomu dopłat realizowanych przez klientów, którzy takie produkty posiadali już wcześniej.

W 2016 roku Bank kontynuował rozwój Bankowości Osobistej Premium i wprowadził do oferty dla klientów zamożnych nową usługę pod nazwą Kontakt Premium. Usługa umożliwia klientom m.in. dokonywanie zakupu większości produktów z oferty Banku w trakcie rozmowy telefonicznej z dedykowanym Doradcą Osobistym. Usługa Kontakt Premium istotnie podwyższa standardy obsługi w obszarze klienta zamożnego. Obecnie usługa jest dostępna w kilku największych miastach.

W celu zapewnienia klientom większych możliwości w zakresie wyboru produktów oraz dostępu do nowych rynków, Bank w 2016 roku wprowadził do oferty nowe fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane zapewniające 100% ochronę kapitału na koniec inwestycji: – Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny fundusz o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego (akcyjna część portfela stanowi 30% jego aktywów), jednocześnie poszerzono ofertę IKE oraz PAK o nowo wprowadzony fundusz,

  • Pioneer Dochodu USD – fundusz mieszany o charakterze globalnym, inwestujący w różne klasy aktywów, dający możliwość zarówno inwestycji w USD jak i PLN, jednocześnie poszerzono ofertę PAK o nowy fundusz,
  • poszerzono ofertę programów emerytalnych IKE o fundusz Pioneer Pieniężny Plus oraz programów emerytalnych IKZE o fundusz Pioneer Strategii Globalnej i Pioneer Strategii Globalnej
  • konserwatywny,
  • program systematycznego oszczędzania Moja Perspektywa poszerzony został o nowe portfele: Portfel obligacyjny Rodzina Plus i Portfel konserwatywny Rodzina Plus,
  • w ramach oferty produktów strukturyzowanych wyemitowano trzy certyfikaty bazujące na kursach walut EUR/PLN i jeden certyfikat bazujący na koszyku spółek europejskich.

Działalność maklerska

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion).

Na koniec grudnia 2016 roku detaliczne podmioty maklerskie Grupy prowadziły łącznie 340,0 tys. rachunków inwestycyjnych. Podmioty te obsługiwały 181,6 tys. rachunków z aktywnym dostępem do usług za pośrednictwem kanałów zdalnych w tym w szczególności przez aplikacje internetowe i mobilne.

Wartość aktywów klientów detalicznych podmiotów maklerskich Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 23,5 mld zł.

W 2016 roku działania domów maklerskich Grupy koncentrowały się na pozyskiwaniu nowych klientów oraz na rozwoju narzędzi i zakresu usług świadczonych z użyciem serwisów zdalnych.

W 2016 roku podmioty maklerskie Grupy uczestniczyły w siedmiu ofertach publicznych akcji zapewniając klientom indywidualnym dostęp do ponad 70% ofert emisji IPO i SPO na polskim rynku.

CDM jako pierwszy na polskim rynku wprowadził do oferty fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Ponadto oferta produktowa CDM została również poszerzona o certyfikaty strukturyzowane bez ochrony kapitału Odwrotnie Zamienne z barierą na akcje spółek zagranicznych Daimler AG, Continental AG oraz Hugo Boss AG emitowane przez UniCredit Bank AG.

W I półroczu 2016 roku oferta CDM na rynkach zagranicznych rozszerzona została o zlecenia pre-market. CDM jest obecnie jedynym podmiotem spośród polskich domów maklerskich oferującym klientom dostęp do rynku pre-market na giełdach amerykańskich.

W 2016 roku Xelion wdrożył innowacyjną usługę odpłatnego doradztwa inwestycyjnego, bazującą na autorskim automatycznym modelu alokacji aktywów.

W 2016 roku CDM i Dom Maklerski znalazły się w pierwszej piątce najlepiej ocenianych domów maklerskich w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Bankowość Prywatna

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. jest liderem na rynku Private Banking pod względem wartości zgromadzonych aktywów. Model obsługi klientów opiera się na współpracy z dedykowanymi doradcami bankowymi, którzy dostarczają klientom rozwiązania produktowe dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji rynkowej. Grono doradców bankowych tworzą doświadczeni pracownicy legitymujący się certyfikatami renomowanej instytucji European Financial Planning Association. Doradców bankowych wspierają asystenci i zespoły ekspertów produktowych, co w połączeniu z unikalnym doświadczeniem i znajomością rynków zapewnia wysoki poziom obsługi i pozwala rozwijać ofertę dla najbardziej wymagającego segmentu klientów. Zarówno klienci, jak i niezależni eksperci doceniają Bankowość Prywatną Banku Pekao S.A. przyznając nagrody i wysokie miejsca w branżowych rankingach.

W 2016 roku aktywność w obszarze Bankowości Prywatnej to przede wszystkim rozwój oferty Banku kierowanej do klientów najzamożniejszego segmentu, w tym oferty inwestycyjnej oraz inicjatywy mające na celu pozyskiwanie nowych klientów i pogłębianie relacji z dotychczasowymi klientami.

W I kwartale 2016 roku wprowadzono możliwość otwierania i prowadzenia na indywidualnych warunkach Eurokont Walutowych w 9 dodatkowych walutach: korona norweska (NOK), korona szwedzka (SEK), korona duńska (DKK), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), rubel rosyjski (RUB), jen japoński (JPY), dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED) i yuan chiński (CNY). Od czerwca 2016 roku klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z oferty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management (GSAM) będącego częścią Goldman Sachs Group, jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie. Od tego momentu przez okres osiemnastu miesięcy Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. będzie wyłącznym dystrybutorem rozwiązań GSAM w Polsce. Klienci Bankowości Prywatnej mają do wyboru dziewięć wyselekcjonowanych funduszy z oferty GSAM dostępnych za pośrednictwem CDM. Oferta na rynek polski składa się z trzech funduszy dłużnych, jednego funduszu alternatywnego oraz pięciu funduszy akcyjnych. Współpraca z GSAM zaowocowała zgromadzeniem w 2016 roku ponad 100 mln zł aktywów w rozwiązaniach inwestycyjnych oferowanych klientom Bankowości Prywatnej.

Usługa Doradztwa Inwestycyjnego cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród klientów – aktywa objęte doradztwem inwestycyjnym przekroczyły 2,4 mld zł na koniec 2016 roku.

W III kwartale 2016 roku szeroka oferta inwestycyjna została również wzbogacona o nową grupę produktową – certyfikaty strukturyzowane bez ochrony kapitału. Jest to innowacyjne rozwiązanie, którego wynik jest uzależniony od starannie wyselekcjonowanego instrumentu bazowego oraz przyjętej formuły wypłaty zysku, skierowane do klientów Bankowości Prywatnej akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Emitentem certyfikatów jest niemiecki UniCredit Bank AG, jeden z liderów europejskiego rynku produktów strukturyzowanych. Eksperci UniCredit Bank AG, Departamentu Strategii Inwestycji Banku Pekao S.A. oraz Biura Analiz CDM Pekao wspólnie ustalają instrument bazowy oraz podstawowe parametry produktu, dbając tym samym o jak najwyższe prawdopodobieństwo realizacji zakładanego zysku, który może znacznie przekroczyć oprocentowanie depozytów.

W 2016 roku przeprowadzone zostały subskrypcje lokat Indeks na Zysk, wśród nich były lokaty bazujące na średnich kursach walut (USD/PLN, EUR/PLN). Oferta funduszy inwestycyjnych została rozszerzona o wyselekcjonowane rozwiązania w obszarze funduszy inwestycyjnych otwartych, oferowanych przez Pioneer TFI, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez TU Allianz, a także o 9 nowych produktów, dedykowanych najzamożniejszym klientom w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym również produkty oparte na strategii absolutnej stopy zwrotu. Produkty te są odpowiedzią na duże zainteresowanie klientów tego typu rozwiązaniami wynikające z dużej zmienności panującej na rynkach finansowych.

W zakresie oferowania prestiżowych kart kredytowych wprowadzone zostały specjalne zasady zawierania umów o limity kredytowe i karty kredytowe z klientami Pionu Bankowości Prywatnej wspierające dystrybucję tych produktów.

W 2016 roku prowadzono także doroczny cykl spotkań inwestycyjnych odbywający się w większych miastach Polski, podczas których eksperci z Banku i wybranych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych przedstawiali klientom kierunki i trendy na rynkach finansowych.
 
W 2016 roku klienci Bankowości Prywatnej mieli również możliwość uczestniczenia w wydarzeniach sponsorowanych przez Bank, takich jak rozgrywki i finały Ligi Mistrzów oraz Ligi Europejskiej, rozdanie Paszportów Polityki, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz Turniej Tenisowy Pekao Szczecin Open, a także w elitarnym spotkaniu towarzyszącym publikacji listy 100 Najbogatszych Polaków 2016 magazynu Forbes. Bank był także partnerem Kongresu Dyrektor Finansowy Roku organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz Śląskiej Gali Business Center Club, a także Oficjalnych Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSIO 5* oraz Gali wręczenia Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Spotkania te miały na celu zacieśnianie relacji z klientami oraz nawiązywanie nowych, kontaktów biznesowych.

Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni Banku mają do dyspozycji system, który pozwala zdalnie zrealizować niemal wszystkie operacje możliwe do przeprowadzenia w placówce Banku. Aplikacja mobilna na telefon jest jedną z najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych funkcjonalnie aplikacji mobilnych, umożliwia realizację większości operacji dostępnych w serwisie internetowym oraz zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji takich jak geolokalizacja bankomatów, oddziałów i punktów rabatowych oraz śledzenie informacji rynkowych.

System bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów indywidualnych i aplikacja mobilna oferują dodatkowo dostęp do rachunków maklerskich prowadzonych w Domu Maklerskim. Ponadto klienci CDM oraz Xelion mogą korzystać z dedykowanych systemów CDM24 i platformy Xelion Internet do obsługi ich rachunków prowadzonych przez te podmioty. 

Klienci indywidualni mogą korzystać również z innowacyjnej aplikacji mobilnej dedykowanej na tablety – „Pekao24 na tablety". Aplikacja, oprócz najważniejszych funkcji transakcyjnych znanych z systemu internetowego Pekao24, została wyposażona w narzędzie analiz  finansowej, które ułatwia klientom przegląd wpływów i wydatków w ramach posiadanych rachunków. Nowy, uproszczony formularz przelewu oraz zaawansowana wyszukiwarka historii operacji ułatwiają codzienne korzystanie z rachunku bankowego. Aplikacja „Pekao24 na tablety" jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Funkcjonalność nowej aplikacji „Pekao24 na tablety" jest systematycznie rozwijana. W 2016 roku użytkownicy aplikacji uzyskali podgląd rejestru zdarzeń w bankowości elektronicznej Pekao24. Otrzymali również możliwość zarządzania dostępem do poszczególnych serwisów Pekao24, zarządzania powiadomieniami SMS oraz kartami kredytowymi (np. ustawienie automatycznej spłaty, pobranie wyciągu).

Bank systematycznie rozszerza zakres funkcji możliwych do zrealizowania poprzez zdalne kanały dostępu. W 2016 roku wprowadzona została możliwość szybkiej i wygodnej aktywacji bankowości elektronicznej poprzez dostarczenie PIN-u startowego za pośrednictwem wiadomości SMS.

W 2016 roku Bank wprowadził także usprawnienia w realizacji przekazów walutowych, udostępniając nowy uproszczony formularz przelewu dostosowany do wymogów Sepa End Date oraz wdrożył mechanizm automatycznego wyznaczania kodu SWIFT/BIC banku odbiorcy na podstawie wprowadzonego numeru rachunku.

W serwisie internetowym Pekao24 udostępniono klientom możliwość konwersji jednostek uczestnictwa oraz przelewy cykliczne na Indywidualne Konto Emerytalne, a także wpłaty bezpośrednie i przelewy cykliczne na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Bank Pekao S.A. oferuje klientom wygodny i bezpieczny system płatności mobilnych PeoPay umożliwiający m.in. realizowanie płatności we wszystkich terminalach zbliżeniowych w Polsce i na świecie, natychmiastowe przelewy do użytkowników systemu na numer telefonu oraz wypłaty z bankomatów Banku Pekao S.A. bez użycia karty.

Na koniec grudnia 2016 roku liczba użytkowników detalicznych z dostępem do systemu Pekao24 wynosiła 3 176,9 tys. i była wyższa o 277,5 tys. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku. W IV kwartale 2016 roku do serwisów bankowości elektronicznej zalogowało się 1 708,6 tys. użytkowników detalicznych.

Na koniec grudnia 2016 roku liczba użytkowników detalicznych z dostępem do bankowości mobilnej wyniosła 1 495,7 tys. i była wyższa o 481,1 tys. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku. W IV kwartale 2016 roku do serwisu mobilnego m.pekao24.pl, aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 (na telefon i tablet) lub aplikacji PeoPay zalogowało się 672,3 tys. użytkowników detalicznych.

(w tys.)

 

31.12.2016

31.12.2015

Liczba użytkowników detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 na koniec okresu

3 176,90

2 899,40

Liczba użytkowników detalicznych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej Pekao24 (*)

1 708,60

1 576,80

Liczba użytkowników detalicznych z dostępem do bankowości mobilnej na koniec okresu (**)

1 495,70

1 014,60

Liczba użytkowników detalicznych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (***)

672,3

509,2

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.
(**) Użytkownik korzystający przynajmniej z jednego z rozwiązań mobilnych: serwisu mobilnego m.pekao24, aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.
(***) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to użytkownik, który zalogował się do serwisu mobilnego m.pekao24.pl lub aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 lub aplikacji PeoPay przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.